Biuletyn Informacji Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 7

z Oddziałami Integracyjnymi

 w Ełku

ul. Kilińskiego 48

19-300    Ełk

Tel. 87 7326090

Fax 87 7326089

     
 

Adres strony Internetowej: www.sp7.elk.edu.pl            Adres skrzynki e-mail: sp7@elk.edu.pl


Dyrektor mgr Leszek Marek Sobczak
Z-cy dyr. mgr Bożena Piskorska, mgr Bożena Elżbieta Gołaszewska
 
Podstawa utworzenia i działania
Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku została założona na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 01.03.1988 r. wydanego przez Urząd Miasta w Ełku. Uchwałą nr VI/57/99 Rady Miasta Ełk z dnia 12.03.1999r. została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową. Rada Miasta uchwałą nr XXXI/298/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku zmieniła nazwę szkoły na Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, a z dniem 1 września 2017 Uchwałą nr XXXIII.339.19 Rady Miasta Ełku z dnia 27 czerwca 2017 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku została ośmioletnią Szkoła Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku.
 
Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie szkoły jest Statut Szkoły.
W szkole funkcjonują następujące organy szkoły:
- Rada Pedagogiczna,
- Rada Rodziców,
- Rada Szkoły,
- Samorząd Uczniowski.
Ich kompetencje i zasady działania określają:
Regulamin Rady Pedagogicznej,
Regulamin Rady Rodziców,
Regulamin Rady Szkoły,
Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Przewodniczącym Rady Rodziców i Rady Szkoły jest p. Ewa Kratyńska. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego jest Anna Gardocka z VII b.
Dobre przygotowanie uczniów w kolejnych etapach edukacyjnych umożliwia Ramowy plan nauczania (kl.1, kl.2, kl.3, kl.4, kl.5, kl.6, kl.7, kl.8) i przyjęte Programy nauczania. Działalność wychowawczą Szkoły porządkuje Szkolny Program Wychowawczo–Profilaktyczny. Składanie i rozpatrywanie skarg i wniosków regulują Procedury rozpatrywania skarg i wniosków.
 
Uczniowie i oddziały 

 

 Klasa
 Ilość oddz.
 Liczba uczniów
 Klasa I
 4
83
 Klasa II
 4
 71
 Klasa III
 3
 52
 Klasa IV
 6
 126
 Klasa V
 6
131
 Klasa VI
 4
104
 Klasa VII
 3
76
 Klasa VIII

3

58

 Łącznie
33
 701
 

 
Pracownicy 

 

Ilość pracowników dydaktycznych
 81
Ilość pracowników  administracji
 4
Ilość pracowników  obsługi 
 22
 

 
Sekretarz szkoły  - Teresa Brdys
Główny księgowy - Barbara Nieścier
Kierownik gospodarczy - Katarzyna Badorek
Referent - Barbara Lelmacher
 
Dyżury dyrekcji - od 745 do 1520

Dyrektor: Leszek Marek Sobczak - piątek

Wicedyrektor: Bożena Piskorska - poniedziałek, środa

Wicedyrektor: Bożena Elżbieta Gołaszewska -  wtorek, czwartek

 
Sekretariat szkoły czynny jest od 730 do 1530.

 

Autor dokumentu: Tomasz Marchel

Udostępnił:  Tomasz Marchel (2008-10-22 21:42:44)
Ostatnio zmodyfikował:  Tomasz Marchel (2018-10-03 20:15:01)