REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W EŁKU

 

W terminie od dnia 12 lutego 2018r. do dnia 09 kwietnia 2018r. trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku.

• Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci w szkole w terminie od 12.02.2018r. do 09.04.2018r.

• Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęcie do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w terminie od 28.05.2018r. do 08.06.2018r., jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

• Zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły oraz wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły można pobierać  w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 – 15.30 lub ze szkolnej strony internetowej szkoły.

 

Podstawa prawna

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)

2. Zarządzenie nr 1371.2018 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określania terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019.

 

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się:

a) dzieci zamieszkałe  w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców,

b) dzieci zamieszkałe poza obwodem, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła podstawowa, listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej ustala Komisja Rekrutacyjna w składzie: dyrektor oraz trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej, na podstawie następujących kryteriów:

a) szkoła znajduje się blisko miejsca pracy jednego z rodziców kandydata – (8 pkt),

b) szkoła znajduje się w pobliżu obwodu szkoły, do której powinien uczęszczać kandydat – (10 pkt)

c) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do danej szkoły podstawowej – (15 pkt)

d) dziecko z rodziny zarejestrowanej w Programie „ Ełcka Karta Rodziny 3+”– (6 pkt),

e) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – (5 pkt).

f) dziecko pracownika szkoły (15 pkt)

g) osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem mieszkająca w rejonie szkoły – (4 pkt)

 

Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów zakwalifikowanych do szkoły następuje do 08. 07. 2018 r., a w postępowaniu uzupełniającym do 31.08.2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Uzupełniony wniosek     WNIOSEK

 

2. Kserokopia aktu urodzenia kandydata.

 

 

wstecz