UWAGA RODZICE !!!

 

Rada Rodziców na posiedzeniu 13 czerwca 2018
(protokół nr 8/(2017/2018) zebrania Rady Rodziców) zdecydowała

o grupowym ubezpieczeniu uczniów naszej szkoły przez firmę COMPENSA.

 

Suma ubezpieczenia:  11 000 zł

Składka:                               42 zł

 

Decyzją Rady Rodziców Państwa Szkoła  przyjęła propozycję kontynuacji ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczniów w firmie COMPENSA. Wzorem roku poprzedniego składka roczna wynosi 42 zł. Suma ubezpieczenia wynosi 11 000 zł. Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą powstać podczas nauki, drogi do/z szkoły, czy w życiu prywatnym. Dotyczy to wszystkich zdarzeń powstałych na terytorium całego świata.

Zakres podstawowy obejmuje śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu w skutek nieszczęśliwego wypadku, dodatkowo gdyby śmierć lub trwały uszczerbek nastąpił w środku lokomocji lub aktu sabotażu lub terroru świadczenie zostanie zwiększone dodatkowo o 50% sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie to zapewnia zwrot kosztów operacji plastycznych, zwrot kosztów korepetycji, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, naprawy lub wypożyczenia środków specjalnych. Ubezpieczenie zapewni również zwrot kosztów uszkodzenia sprzętu medycznego (np. okulary, aparat słuchowy, aparat ortodontyczny) w skutek nieszczęśliwego wypadku.

Zakres ubezpieczenia obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas uprawniania sportów, również wyczynowego (w tym: karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, też kursów samoobrony prowadzonych przez placówkę oświatową) w ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach sportowych.

W zakresie dodatkowym polisy jest również jednorazowe świadczenia z tytułu poważnego zachorowania dziecka (np. guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, zawał serca), jak też jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci rodzica lub opiekuna prawnego.

Dodatkowo w bieżącym roku szkolnym Państwa, oferta została rozszerzona o wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 1000 zł w przypadku zdiagnozowania u dziecka wady serca. Zwiększyła się też kwota dziennego świadczenia szpitalnego (tzw. diety) za pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

W zakresie Rodzice mają zapewnione również jednorazowe świadczenie z tytuły wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony uszczerbek na zdrowiu. Przy takim zdarzeniu wymagana jest tylko jedna wizyta ambulatoryjna.

 

Jeżeli zdecydujecie się Państwo ubezpieczyć dziecko, należy wpłacić 42 zł na konto:

 

82 1320 1478 7700 0123 2000 0007

 

Dane odbiorcy: Ubezpieczenia Chmielewski sp. z o.o., Chopina 11, 19-300 Ełk

 

W tytule przelewu niezbędne dane: imię i nazwisko dziecka, numer klasy,  nazwisko Wychowawcy

 

Oczywiście nie zwalnia to Rodziców z obowiązku podpisania Oświadczenia, jednakże jest to dokument który po podpisaniu przez Rodzica dziecko może samodzielnie dostarczyć do Wychowawcy.

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia wraz z Ogólnymi Warunkami Produktu znajdą Państwo w załącznikach.

Wzorem roku poprzedniego dokumentem niezbędnym przy pobieraniu składki jest oświadczenie Rodzica.

 

Przypominamy że ubezpieczenie nie jest obowiązkowe,

choć przy tak niewielkiej składce rocznej, zapewnia naszym dzieciom szeroką ochronę.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 515 967 294.

Z poważaniem

Krystyna Klemarewska

Szczegóły i zakres ubezpieczenia w załącznikach:

·        obowiązek informacyjny administratora danych: COMPENSY

·       informacje o ubezpieczeniu

·        zakres ubezpieczenia

·        wzór oświadczenia

Krystyna Klemarewska

krystyna@chmielewski.elk.pl

Agencja Ubezpieczeniowa Andrzej Antoni Chmielewski

19-300 Ełk, ul. Warszawska 2a

tel. 515-967-294

 

wstecz Ogłoszenia

wstecz strona główna